• Menu
  • Menu

Pałac w Boboszewie

Systematyczna rozbudowa Debrzna wiązała się też z intensywnym rozwojem terenów wiejskich położonych wokół miasta. Co prawda, burzliwy wiek XVI spowodował, że zarówno miasto jak i okoliczne wsie ucierpiały na skutek przetaczających się działań wojennych, ale można zauważyć, że już na przełomie XVII i XVIII wieku liczba gospodarstw gburskich systematycznie rośnie. W okresie tym na terenie dzisiejszej gminy Debrzno istniały także liczne folwarki starościńskie oraz dobra szlacheckie. Szczególnie ożywiony ruch osadniczy na terenach wiejskich miał miejsce w wieku XIX i związany był przede wszystkim z przeprowadzonymi reformami agrarnymi. Wiodącą rolę w gospodarce rolnej odgrywały w tym momencie majątki ziemiańskie. Do dziś w niektórych miejscowościach przetrwały pałace, założenia parkowe i zabudowania folwarczne. Jednym z takich przykładów jest Boboszewo (Gut Babusch) gdzie w miejscu  wykarczowanego lasu w 1861 założono folwark, znajdujący się w pobliżu cegielni. Do dnia dzisiejszego zachował się tu zespół budynków folwarcznych z początku XX wieku.