• Menu
  • Menu

Rezerwat “Miłachowo” oraz Dolina Debrzynki

Rezerwat przyrody „Miłachowo” położony jest 1 km na wschód od Debrzna. Jest to rezerwat florystyczno-stepowy, który został utworzony w 1976 r.. Rezerwat utworzono celem ochrony stanowisk murawy kserotomicznej i zarośli z rzadko występującymi na tej szerokości geograficznej gatunkami ciepłolubnymi. Rezerwat ma powierzchnię blisko 4 hektarów.

Dolina Debrzynki to obszar położony na terenie gminy Debrzno i gminy Lipka, o łącznej powierzchni ponad 920 hektarów. Dolina Debrzynki obejmuje istotny pod względem występowania siedlisk „Natura 2000” odcinek rzeki Debrzynki, będącej dopływem Gwdy. Krawędzie doliny porośnięte są przeważnie starodrzewiem bukowym. Wzdłuż krawędzi doliny zachowały się także wiszące torfowiska źródliskowe. Na obszarze tym występują również torfowiska soligeniczne przepływowe. W przeszłości użytkowane były jako łąki, obecnie są tylko sporadycznie koszone i zarastają szuwarami oraz ziołoroślami. Na znacznej części Doliny Debrzynki dobrze zachowała się naturalna strefowość roślinności.